Záchranářský tábor
Záchranářský tábor

Táborový řád

Článek I
Základní ustanovení

 1. Táborový řád (dále jen řád) je závazný pro všechny účastníky Záchranářského tábora Zvůle.
 2. Každý účastník nastupující na Záchranářský tábor Zvůle musí být seznámen s tímto řádem.

Článek II
Povinnosti oddílových vedoucích, instruktorů a animátorů (dále jen vedoucí)

 1. Každý vedoucí je povinen organizovat program a činnost svěřeného oddílu v souladu s táborovým řádem, s režimem dne, s pokyny hlavního vedoucího tábora a na základě doporučení zdravotníka.
 2. Vedoucí po celou dobu trvání tábora zodpovídá za svěřený oddíl, za jeho programovou, výchovnou a zotavovací činnost.
 3. Při výchovné činnosti je zejména povinen:
    a) dbát pokynů hlavního vedoucího tábora;
    b) spolupracovat se zdravotníkem;
    c) nenechat členy oddílu (děti) bez dozoru;
    d) vést členy oddílu (děti) k úctě k majetku;
    e) udržovat v oddílu kázeň a osobní hygienu;
    f) dbát na úpravu, pořádek a čistotu v prostoru tábora;
    g) dbát na bezpečnost dětí při všech činnostech Záchranářského tábora Zvůle;
    h) dodržovat protipožární předpisy a dohlížet na zakládání ohnišť pouze ve vymezených prostorách a dohlížet na jejich náležitou likvidaci.

Článek III
Povinnosti členů oddílů (dětí)

 1. Každý člen oddílu je povinen dodržovat táborový řád, program činnosti oddílu zveřejněný „Nařízením hlavního vedoucího tábora“, pokyny oddílových vedoucích a instruktorů a doporučení zdravotníka.
 2. Po celou dobu trvání Záchranářského tábora Zvůle zejména:
    a) dodržovat režim dne;
    b) dbát o osobní hygienu a čistotu v jemu svěřeném stanu;
    c) neplýtvat jídlem a bez souhlasu oddílového vedoucího nekonzumovat jiné potraviny než připravené v kuchyni Záchranářského tábora Zvůle;
    d) pečovat o zapůjčené předměty a nepoškozovat je;
    e) neohrožovat vlastní zdraví a bezpečnost ostatních účastníků Záchranářského tábora Zvůle;
    f) každou nevolnost nebo úraz neprodleně nahlásit zdravotníkovi a oddílovému vedoucímu,
        popř. instruktorovi;
    g) nevzdalovat se od oddílu bez souhlasu svého oddílového vedoucího nebo instruktora;
    h) zúčastňovat se v určenou hodinu včas pravidelných ranních a večerních nástupů Záchranářského tábora Zvůle.
 3. Členům oddílu je přísně zakázáno bez svolení nebo dozoru oddílového vedoucího nebo instruktora:
    a) vzdálit se mimo vyhrazené prostory Záchranářského tábora Zvůle;
    b) lézt na stromy či jiné konstrukce;
    c) ...;
    d) vstupovat do vody;
    e) vstupovat do kuchyně a na ošetřovnu;
    f) rozdělávat oheň.
  Porušení těchto zákazů může být potrestáno až vyloučením ze Záchranářského tábora Zvůle!!!

Článek IV
Závěrečné ustanovení

 1. Tento řád byl projednán a odsouhlasen vedením a provozovatelem Záchranářského tábora Zvůle.
 2. Tento řád nabývá účinnosti a platnosti dnem 02. 01. 2015
Záchranářský tábor